Christina

 • 推薦總覽

  對戰組合 亞洲盤(推薦時) 賽季勝率 推客 推主 點數 推薦內容
  雙城 @ 金鶯 2+70 讓分盤 57% 50% 67% 已關閉瀏覽
  皇家 @ 洋基 1-60 讓分盤 57% 67% 83% 已關閉瀏覽
  勇士 @ 印地安人 1-05 讓分盤 57% 33% 25% 已關閉瀏覽
  國民 @ 馬林魚 1+55 獨贏盤 48% 75% 62% 已關閉瀏覽
  大都會 @ 紅雀 1+05 獨贏盤 48% 63% 46% 已關閉瀏覽
  費城人 @ 洛磯山 1+40 獨贏盤 48% 63% 58% 已關閉瀏覽
  水手 @ 天使 1+80 獨贏盤 48% 43% 50% 已關閉瀏覽
  藍鳥 @ 運動家 1+40 獨贏盤 48% 43% 44% 已關閉瀏覽
  紅人 @ 教士 1+30 獨贏盤 48% 25% 73% 已關閉瀏覽